POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIES

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W Centrum Medycznym NMED

Centrum Medyczne NMED, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwanego dalej RODO, informuje iż:

 

Cele, podstawa i zakres  przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez  Centrum Medyczne NMED są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego. W szczególności Centrum Medyczne NMED może przetwarzać dane osobowe Pacjentów, w tym dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania,  mogących przy tym zawierać dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących zdrowia.

Informujemy, iż nie jest wymagana zgoda Pacjenta jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania, czyli:

profilaktyki zdrowotnej,

medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy,

diagnozy medycznej i leczenia

zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,

zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego

Dane osobowe pacjenta, mogą być przetwarzane przez Centrum Medyczne NMED nie wymagając zgody Pacjenta także w innych wskazanych w RODO celach, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f)  lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j), np.  wystawianie niektórych zaświadczeń, a także  obrona przed roszczeniami. Przetwarzanie danych na podstawie zgody pacjenta może mieć niekiedy miejsce w przypadku braku innych podstaw prawnych przetwarzania  w szczególności w celu marketingowym.

Udostepnianie danych:

Z zastrzeżeniem pkt. 6.5. Dane osobowe pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej są udostępniane zazwyczaj na zasadach i w sposób określony w przepisach art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Uprawnienia Pacjenta:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo da jej cofnięcia. Prawa te mogą być ograniczone przepisami Unii Europejskiej lub przepisami krajowymi.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzicie Państwo z naszej strony naruszenia w zakresie ochrony Panstwa danych.

Zapewniamy, że poprzez stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, odpowiednie zabezpieczenie techniczne dochowamy należytej staranności aby administrowane przez nas dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.